ថៃ​ព្រមាន​បង្ក​ភាព​តានតឹង​ជាមួយ​កម្ពុជា​បើ​តុលាការ​ឡាអេ​ប្រើ​ផែនទី​ឧបសម្ព័ន្ធ​១ – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មេសា 20, 2013, in នាទីច្បាប់តាមវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ, ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់, យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ថៃ​ព្រមាន​បង្ក​ភាព​តានតឹង​ជាមួយ​កម្ពុជា​បើ​តុលាការ​ឡាអេ​ប្រើ​ផែនទី​ឧបសម្ព័ន្ធ​១ – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: