កង្វះ​គុណភាព​អប់រំ​របស់​កម្ពុជា ខណៈ​ការ​រឹត​ចំណង​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​តំបន់​កាន់​តែ​ខិត​ចូល​មក​ដល់.

Advertisements

Posted on ខែ​មេសា 24, 2013, in ព័ត៍មានទូទៅ, អប់រំ, អាស៊ាន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កង្វះ​គុណភាព​អប់រំ​របស់​កម្ពុជា ខណៈ​ការ​រឹត​ចំណង​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​តំបន់​កាន់​តែ​ខិត​ចូល​មក​ដល់.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: