និស្សិត​ច្បាប់​ខ្មែរ​ឈរ​លំដាប់​ខ្ពស់​លើ​ការ​ប្រកួត​កាត់​ក្តី.

Advertisements

Posted on ខែ​មេសា 24, 2013, in អប់រំ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ និស្សិត​ច្បាប់​ខ្មែរ​ឈរ​លំដាប់​ខ្ពស់​លើ​ការ​ប្រកួត​កាត់​ក្តី.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: