ការ​អនុញ្ញាតិ​អោយ​អ្នក​កាសែត ធ្វើ​ការងារ​ច្រើន​កន្លែង នឹង​សម្លាប់​អង្គភាព​ព័ត៌មាន​ទៅ​វិញ​ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មីនា 1, 2014, in សារព័ត៌មាន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ការ​អនុញ្ញាតិ​អោយ​អ្នក​កាសែត ធ្វើ​ការងារ​ច្រើន​កន្លែង នឹង​សម្លាប់​អង្គភាព​ព័ត៌មាន​ទៅ​វិញ​ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: