តើ​ការ​បញ្ចូល​កម្មវិធី​សិក្សា​អំពើ​ពុករលួយ​អាច​នឹង​កាត់​បន្ថយ​អំពើ​ពុករលួយ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ដែរ​ឬ​ទេ​? – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មីនា 1, 2014, in អប់រំ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ តើ​ការ​បញ្ចូល​កម្មវិធី​សិក្សា​អំពើ​ពុករលួយ​អាច​នឹង​កាត់​បន្ថយ​អំពើ​ពុករលួយ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ដែរ​ឬ​ទេ​? – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: