លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ដ្រី​ហ៊ុន សែន៖ ក្រសួង​អប់រំ និង​​សង្គម​កិច្ច ត្រូវ​​ដាក់​​បញ្ចូល​​គ្រូ​​ជន​​ពិការ ទៅ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​​រដ្ឋ​ – – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មីនា 1, 2014, in អប់រំ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ដ្រី​ហ៊ុន សែន៖ ក្រសួង​អប់រំ និង​​សង្គម​កិច្ច ត្រូវ​​ដាក់​​បញ្ចូល​​គ្រូ​​ជន​​ពិការ ទៅ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​​រដ្ឋ​ – – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: