លោក សោម រតនា ៖«​និស្សិត​ចេញ​ពី​សាលា DMC ចូល​ប្រឡូក​ក្នុង​អាជីព​សារព័ត៌មាន​កាន់​តែ​ច្រើន» – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មីនា 1, 2014, in សារព័ត៌មាន, អប់រំ. Bookmark the permalink. Comments Off on លោក សោម រតនា ៖«​និស្សិត​ចេញ​ពី​សាលា DMC ចូល​ប្រឡូក​ក្នុង​អាជីព​សារព័ត៌មាន​កាន់​តែ​ច្រើន» – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: