លោក ហុក សុទ្ធិ៖ «​យុវជន​ខ្មែរ​គួរ​ចាត់​ទុក​សៀវភៅ​ថា​ជា​របស់​មាន​តម្លៃ​ដែល​គួរ​ធ្វើ​អំណោយ​ដល់​មិត្តភ័ក្តិ​» – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មីនា 1, 2014, in អាស៊ាន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ លោក ហុក សុទ្ធិ៖ «​យុវជន​ខ្មែរ​គួរ​ចាត់​ទុក​សៀវភៅ​ថា​ជា​របស់​មាន​តម្លៃ​ដែល​គួរ​ធ្វើ​អំណោយ​ដល់​មិត្តភ័ក្តិ​» – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: