វេទិកា​ស្រាវជ្រាវ​ផ្នែក​អប់រំ​ផ្តោត​លើ​គុណភាព​អប់រំ និង​ការស្រាវជ្រាវ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ​នៅ​កម្ពុជា – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មីនា 1, 2014, in អប់រំ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ វេទិកា​ស្រាវជ្រាវ​ផ្នែក​អប់រំ​ផ្តោត​លើ​គុណភាព​អប់រំ និង​ការស្រាវជ្រាវ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ​នៅ​កម្ពុជា – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: