ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ប្រកាស​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមិថុនា 2, 2014, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ប្រកាស​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: