ចិន​និង​កម្ពុជា​ទាញ​បាន​ប្រយោជន៍​រៀងៗ​ខ្លួន​ពី​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​គ្នា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមិថុនា 2, 2014, in ព័ត៍មានទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ចិន​និង​កម្ពុជា​ទាញ​បាន​ប្រយោជន៍​រៀងៗ​ខ្លួន​ពី​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​គ្នា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: