ច្បាប់​សហជីព​តាន​តឹង​តែ​បើក​ទូលាយ​ក្នុង​ការ​ជជែក​ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមិថុនា 2, 2014, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. Comments Off on ច្បាប់​សហជីព​តាន​តឹង​តែ​បើក​ទូលាយ​ក្នុង​ការ​ជជែក​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: