នៅ​បាត​ទន្លេ​សេសាន​មាន​មាស​ចិញ្ចឹម​ពលរដ្ឋ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមិថុនា 2, 2014, in ដំណឹង. Bookmark the permalink. Comments Off on នៅ​បាត​ទន្លេ​សេសាន​មាន​មាស​ចិញ្ចឹម​ពលរដ្ឋ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: