ព័ត៌មាន​ជា​កត្តា​ស្លាប់​រស់​របស់​អ្នក​ដឹកនាំ​! – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមិថុនា 2, 2014, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. Comments Off on ព័ត៌មាន​ជា​កត្តា​ស្លាប់​រស់​របស់​អ្នក​ដឹកនាំ​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: