វិនិយោទុន​​ចិន​​នៅ​កម្ពុជា​​កើន​ឡើង​ប្រមាណ​ ៩​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៣​ – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមិថុនា 2, 2014, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ វិនិយោទុន​​ចិន​​នៅ​កម្ពុជា​​កើន​ឡើង​ប្រមាណ​ ៩​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៣​ – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: