ឥទ្ធិពល​របស់​ចិន​មក​លើ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមិថុនា 2, 2014, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ឥទ្ធិពល​របស់​ចិន​មក​លើ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: