ឥទ្ធិពល​របស់​ចិន​មក​លើ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ – RFI.

Posted on ខែមិថុនា 2, 2014, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. Comments Off on ឥទ្ធិពល​របស់​ចិន​មក​លើ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: