1. ច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ២០០៥
 2. ច្បាប់ស្តីពីការងារឆ្នាំ ១៩៩៧
 3. ច្បាប់ស្តីពី គណនេយ្យសហគ្រាស សវនកម្មគណនេយ្យសហគ្រាស និងវិជ្ជាជីវៈ គណនេយ្យ
 4. ច្បាប់ស្តីពី គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ​១៩៩៩
 5. ច្បាប់ស្តីពី ច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ស្តីពី សវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 6. ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងពូជដំណាំនិងសិទ្ធិអ្នកបង្កាត់ពូជដំណាំឆ្នាំ២០០៨
 7. ច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ ២០០១
 8. ច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ១៩៩២
 9. ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់
 10. ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងឱសថ
 11. ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 12. ច្បាប់ស្តីពី គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 13. ច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈទូទៅនៃសហគ្រាសសាធារណៈ
 14. ច្បាប់ស្តីពី វិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
 15. ច្បាប់ស្តីពី វិស័យប្រៃសណីយ៍
 16. ច្បាប់ស្តីពី សវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 17. ច្បាប់ស្តីពី សារពើពន្ធ
 18. ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចសន្យា និងការទទួលខុសត្រូវក្រៅកិច្ចសន្យាឆ្នាំ១៩៨៨
 19. ច្បាប់ស្តីពីក្ស័យធនឆ្នាំ២០០៧
 20. ច្បាប់ស្តីពីគយ​ឆ្នាំ២០០៧
 21. ច្បាប់ស្តីពីជលផលឆ្នាំ២០០៦
 22. ច្បាប់ស្តីពីធានារ៉ាប់រងឆ្នាំ២០០០
 23. ច្បាប់ស្តីពីប្រកាសនីយបត្រត្តក្កកម្ម វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍និង​គំនូរឧស្សាហកម្ម​​ឆ្នាំ២០០២
 24. ច្បាប់ស្តីពីប្រតិបត្តិការដែលមានកិច្ចធានាឆ្នាំ២០០៧
 25. ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើឆ្នាំ២០០២
 26. ច្បាប់ស្តីពីម៉ាកពាណិជ្ជនាមនិងការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ឆ្នាំ២០០២
 27. ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជន​ទាំងឡាយដែល​ស្ថិតនៅ​ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃ​ច្បាប់​
 28. ស្តីពីការងារឆ្នាំ២០០២
 29.  ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគឆ្នាំ១៩៩៤
 30. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និងចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម១៩៩៩
 31. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគឆ្នាំ២០០៣
 32. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មសភាពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ២០០៦
 33. ច្បាប់ស្តីពីសភាពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ១៩៩៥
 34. ច្បាប់ស្តីពីសម្បទានឆ្នាំ២០០៧
 35. ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលឆ្នាំ២០០៣
 36. ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 37. ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
 38. ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
 39. ច្បាប់ស្តីពី សញ្ជាតិ
 40. ច្បាប់ស្តីពី សភាពាណិជ្ជកម្ម
 41. ច្បាប់ស្តីពី សារពើពន្ធ
 42. ច្បាប់ស្តីពី​ ការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ
 43. ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម១៩៩៦
 44. ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ២០១០
 45. ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
 46. ច្បាប់ស្តីពីសម្បទានឆ្នាំ២០០៧
 47. ច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍
 48. អនុក្រឹត្យវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសភាពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ២០០៩
 49. អនុក្រឹត្យស្តីពីការ​បង្កើត​និង​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ទីភ្នាក់​ងារ​ជាតិ​មុរបរ និង​ការងារ​២០០៩ ១៩៩៧
 50. អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែប្រែមាត្រា២នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ  ៩៩៨
 51. អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែប្រែមាត្រា២នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ២០០៥
 52. អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់​ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃ​ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ២០០៧
 53. អនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់ចំនួនសមាមាត្រ និងរបៀបគិតគូរចំណែកឯកជនដែល​អាចជាកម្មសិទ្ធិ​របស់ជនបរទេសនៅក្នុងអគារសហកម្មសិទ្ធិ២០១០
 54. អនុក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាព​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាលនៃបេឡានជាតិរបប​សន្តិសុខសង្គម ១៩៩៧
 55. អនុក្រឹត្យស្តីពីការទទួលស្គាល់សមាសភាពការិយាល័យប្រតិបត្តិសភាពាណិជ្ជកម្ម២០០៩
 56. អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត​និងការគ្រប់គ្រង​តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
 57. អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា២០០២
 58. អនុក្រឹត្យស្តីពីការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅបរទេស១៩៩៥ ១៩៩៧ អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការ​ប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សា​អភិឌ្ឍន៍កម្ពុជា​២០០១
 59. អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម២០០៧
 60. អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ​និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សភាពាណិជ្ជកម្ម២០០៧
 61. អនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្ត​ច្បាប់​ស្តីពីវិសោធនកម្ម​នៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ២០០៥
 62. អនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និងអំពើនៃ​ការប្រកួត​ប្រជែងមិនស្មោះត្រង់២០០៦
 63. អនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តន៍ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ១៩៩៧
 64. អនុក្រឹត្យស្តីពីកិច្ចសន្យា សាងសង់ អាជីវកម្ម ផ្ទេរ ១៩៩៨
 65. អនុក្រឹត្យស្តីពីកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ២០០៦
 66. អនុក្រឹត្យស្តីពីរបៀបរបបនិងការរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាពាណិជ្ជកម្ម២០០២
 67. អនុក្រឹត្យស្តីពីវិធាន និងនីតិវិធីនៃអនុបយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និង របស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈ២០០៦ អនុក្រឹត្យស្តីពីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច២០០៥

 

Advertisements

Posted on ខែមិថុនា 3, 2014, in ច្បាប់ធុរកិច្ច. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ .

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: