1. ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួង រ៉ែ និងថាមពល
  2. ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួង ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម
  3. ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
Advertisements

Posted on ខែមិថុនា 9, 2014, in កម្រងឯកសារច្បាប់ខ្មែរ, ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ច្បាប់បង្កើតក្រសួង.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: