ក្រុម​អ្នក​ជំនួញ​និង​សេដ្ឋកិច្ច​រំពឹង​ពី​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៤​ឆ្នាំ​ទៅ​មុខ ​ក្រោយ​បញ្ចប់​ជម្លោះ​នយោបាយ​រយៈ​ពេល​​១​ឆ្នាំ​ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែកក្កដា 25, 2014, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ក្រុម​អ្នក​ជំនួញ​និង​សេដ្ឋកិច្ច​រំពឹង​ពី​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៤​ឆ្នាំ​ទៅ​មុខ ​ក្រោយ​បញ្ចប់​ជម្លោះ​នយោបាយ​រយៈ​ពេល​​១​ឆ្នាំ​ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: