តើ​អ្វីទៅ​ជា​ពន្ធ​លើ​ការ​ជួញដូរ​ផលិតផល​ហិរញ្ញវត្ថុ? – មូលបត្រ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែកក្កដា 25, 2014, in នីតិពន្ធដារ និង គយ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ តើ​អ្វីទៅ​ជា​ពន្ធ​លើ​ការ​ជួញដូរ​ផលិតផល​ហិរញ្ញវត្ថុ? – មូលបត្រ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: