សំណួរ-ចម្លើយ ជុំវិញ​ការ​បង់ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​បៀវត្ស – RFI.

Advertisements

Posted on ខែកក្កដា 25, 2014, in នីតិពន្ធដារ និង គយ. Bookmark the permalink. Comments Off on សំណួរ-ចម្លើយ ជុំវិញ​ការ​បង់ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​បៀវត្ស – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: