សំណួរ-ចម្លើយ ជុំវិញ​ការ​បង់ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​បៀវត្ស – RFI.

Advertisements

Posted on ខែកក្កដា 25, 2014, in នីតិពន្ធដារ និង គយ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សំណួរ-ចម្លើយ ជុំវិញ​ការ​បង់ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​បៀវត្ស – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: