បណ្ដាញ​សង្គម​គួរ​តែ​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ហេតុ​ផល​ មិនមែន​ដោយ​អារម្មណ៍​ឡើយ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែតុលា 23, 2014, in ព័ត៌មានវិទ្យា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ បណ្ដាញ​សង្គម​គួរ​តែ​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ហេតុ​ផល​ មិនមែន​ដោយ​អារម្មណ៍​ឡើយ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: