សភា​ដាក់​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ថ្មី​ឱ្យ​ពិភាក្សា – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែតុលា 23, 2014, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សភា​ដាក់​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ថ្មី​ឱ្យ​ពិភាក្សា – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: