ហេតុអ្វីបានជា Steve Jobs មិនឲ្យកូនគាត់ប្រើ iPhones ឬ iPads ?.

Advertisements

Posted on ខែវិច្ឆិកា 5, 2014, in ព័ត៌មានវិទ្យា. Bookmark the permalink. Comments Off on ហេតុអ្វីបានជា Steve Jobs មិនឲ្យកូនគាត់ប្រើ iPhones ឬ iPads ?.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: