ហេតុអ្វីបានជា Steve Jobs មិនឲ្យកូនគាត់ប្រើ iPhones ឬ iPads ?.

Advertisements

Posted on ខែវិច្ឆិកា 5, 2014, in ព័ត៌មានវិទ្យា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ហេតុអ្វីបានជា Steve Jobs មិនឲ្យកូនគាត់ប្រើ iPhones ឬ iPads ?.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: