តួសេចក្តីនៃសារណា

តួសេចក្តី ជាផ្នែកមួយកាន់តែមានសារសំខាន់ ព្រោះថាតូសេចក្តី ស្មេរត្រូវអធិប្បាយ ពន្យល់បំភ្លឺ ខ្លឹមសារ អត្ថន័យ រៀបរាប់សាច់រឿងលម្អិត ស៊ីជម្រៅ ។ នៅក្នុងតួសេចក្តីនេះ ស្មេរ លើកយក ទ្រឹស្តីដែលទាក់ទងនឹងប្រធានបទ មកបកស្រាយ ពន្យល់ លើកជាអំណះអំណាង មានទាំង ទស្សនកថា និង បដិទស្សនកថា រិះគន់ទស្សនៈ និងសំយោគទស្សនកថា   រួមទាំងវិធីសាស្រ្តអនុមានញែក អនុមានរួម ប្រកបដោយវិចារណកិច្ច និងតក្កវិជ្ជា។ លើសពីនេះទៅទៀត ស្មេរត្រូវដាក់បង្ហាញពីកិច្ចការស្រាវជ្រាវកើតចេញពីការធ្វើអង្កេត ធ្វើជាពិសោធន៍(ប្រសិនបើមាន) ដោយបង្ហាញលទ្ធផល​រួមទាំងការធ្វើវិភាគ ស្វែងរកមូលហេតុនៃបញ្ហា និងដំណោះស្រាយផងដែរ។

អាស្រ័យហេតុនេះ ការបកស្រាយ បំភ្លឺ យ៉ាងក្បោះក្បាយ ច្បាស់លាស់ ទាមទារស្មេរធ្វើប្លង់លម្អិតឱ្យមានភាពប្រទាក់ ស៊ីសង្វាក់គ្នា ព្រមទាំងតក្កវិជ្ជាផង ។ ការប្រើប្រាស់ចំណងជើងជំពូក ផ្នែក កថាខណ្ឌ ក៏មិនត្រូវ ប្រើប្រាស់ពាក្យច្រំដែល ជាន់គ្នាដដែលៗ ផងដែរ។ 

ការរៀបចំប្លង់លម្អិតក្នុងតួសេចក្តី

ទម្រង់ប្លង់អាចមានរបៀបផ្សេងៗ អាស្រ័យដោយស្មេរមានចំណូលចិត្ត។ នេះជាទម្រង់ប្លង់ខ្លះៗ ។

ទម្រង់ទី១ ជាទម្រង់ ប្រើអក្សរ និងលេខ ( ជំពូក១ ផ្នែក១ កថាខណ្ឌ១ ក ខ )  ដូច្នេះ វាមាន      លក្ខណៈល្អម៉្យាងដែលអនុញ្ញាតឱ្យស្មេរធ្វើការបកស្រាយមិនមានការច្រឡំ និង ផ្តល់ដល់មិត្តអ្នកអានងាយយល់ និងងាយចាប់បាននូវខ្លឹមសារដោយងាយស្រួល និងចងចាំបាន។ 

ជំពូក១……………………………

 ផ្នែក១……………………

 កថាខណ្ឌ១…………………………

ក……………………………

ខ……………………………

កថាខណ្ឌ២…………………………

ក……………………………

ខ……………………………

ផ្នែក២……………………

កថាខណ្ឌ១…………………………

ក………………………………

ខ………………………………

កថាខណ្ឌ២……………………………

ក………………………………

ខ………………………………

ជំពូក២……………………………

ផ្នែក១……………………

កថាខណ្ឌ១…………………………

ក……………………………

ខ……………………………

កថាខណ្ឌ២…………………………

ក……………………………

ខ……………………………

 ផ្នែក២……………………

កថាខណ្ឌ១…………………………

ក……………………………

ខ……………………………

កថាខណ្ឌ២…………………………

ក…………………………

ខ…………………………

ទម្រង់ប្លង់ទី២ ជាទម្រង់ប្លង់មួយដែលប្រើលេខសុទ្ធសាធ ( ១., ១. ១, ១. ២, …) ដែលមានស្មេរជាច្រើនតែងតែប្រើប្រាស់វា។ ដោយសារតែវាប្រើប្រាស់លេខសុទ្ធទាំងអស់ ដូច្នេះ ទម្រង់នេះនាំឱ្យ មានគុណវិបត្តិមួយចំនួន គឺ វាធ្វើឱ្យស្មេរ និងអ្នកអានមានការច្រឡំ ភាំងភាន់ ពិបាកអាន និងនាំឱ្យម្ចាស់សំណេរងាយភាន់ណាស់ ។

ជំពូក១………………………………

១ ១…………………………

១ ១ ១……………

១ ១ ១ ១ ………………

១ ១ ១ ២………………

១ ១ ២……………

២ ១ ១ ១ ………………

២ ១ ១ ២………………

 

១ ២…………………………

២ ១ ១……………

២ ១ ១ ១ ………………

២ ១ ១ ២………………

២ ១ ២……………

២ ១ ២ ១ ………………

២ ១ ២ ២………………

ជំពូក២………………………………

២ ១…………………………

២ ១ ១……………

២ ១ ១ ១ ………………

២ ១ ១ ២………………

២ ១ ២……………

២ ១ ២ ១ ………………

២ ១ ២ ២………………

២ ២…………………………

២ ២ ១……………

២ ២ ១ ១ ………………

២ ២ ១ ២………………

២ ២ ២……………

២ ២ ២ ១ ………………

២ ២ ២ ២………………

រៀបរៀងដោយ លោក ជិន វណ្ណារ៉ា

Advertisements

Posted on ខែវិច្ឆិកា 28, 2015, in នីតិឯកជន, វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ តួសេចក្តីនៃសារណា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: