សំណួរមេរៀន នីតិកាតព្វកិច្ច

១.ដូចមេ្តចដែលហៅថាកិច្ចសន្យាឱឡារិក?ចូរផ្តល់ឧទាហរណ៍។

២.ដូចមេ្តចដែលហៅថាកិច្ចសន្យាប្រត្យក្ស(ភណ្ឌិក) ? ចូរផ្តល់ឧទាហរណ៍។

៣.ចូរអ្នកពន្យល់ពីគោលការណ៍ព្រមព្រៀងនិយម?

៤.ចូរអ្នកបកស្រាយពីគោលការណ៍នៃទ្រឹស្ដីស្វ័យភាពនៃឆន្ទៈ?

៥.នៅពេលប្រលង ប្រធានបទមួយស្តីពីសេរីភាពក្នុងការចុះកិច្ចសន្យា

តើអ្នកបកស្រាយពីចំណុចអ្វីខ្លះ?

៦.តើការកំណត់ខ្លឹមសារ អត្ថន័យនៃកិច្ចសន្យាមានចែងក្នុងមាត្រាណានៃអត្ថបទគតិយុត្ត :
ក. ខ្មែរ
ខ. បារាំង

៧.ចូរអ្នកសូត្រមាត្រាទាំងនេះ(មាត្រាទាក់ទងសំណួរទី៦)។

Advertisements

Posted on ខែធ្នូ 2, 2015, in នីតិឯកជន, សំណួរមេរៀន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សំណួរមេរៀន នីតិកាតព្វកិច្ច.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: