ចូរអ្នកជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

១. វត្ថុ ជា៖

ក. បុគ្គល

ខ. ទ្រព្យ

គ. របស់ជាសម្ភារៈ

២. វត្ថុរួម៖

ក. ជាវត្ថុដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់

ខ. ជាវត្ថុគ្មានម្ចាស់

គ. ជាវត្ថុដែលមានម្ចាស់ជានីតិបុគ្គល

៣. ទ្រព្យជា៖

ក. សិទ្ធិ

ខ. វត្ថុ

គ. បុគ្គល

៤. បេតិកភណ្ឌមានអត្តសញ្ញាណជា៖

ក. ទ្រព្យសកម្ម

ខ. ទ្រព្យអកម្ម

គ. ទ្រព្យ

៥. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃអត្តសញ្ញាណកម្មលើទ្រព្យជា៖

ក. អត្ថប្រយោជន៍

ខ. តម្លៃ

គ. ថាមពល

ឃ. ភាពអាចរឹបអូសបាន

៦. ចលនទ្រព្យជា៖

ក. ទ្រព្យចល័ត

ខ. ទ្រព្យនឹងថ្កល់

គ. ទ្រព្យអចល័ត

៧. ត្រាក់ទ័រនៃកសិដ្ឋានមួយជា៖

ក. ចលនទ្រព្យពីកំណើត

ខ. អចលនទ្រព្យតាមភព្វវាសនា

គ. ចលនទ្រព្យតាមការកំណត់របស់ច្បាប់

 

រៀបរៀងដោយៈ លោក ជិន វណ្ណារ៉ា

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 14, 2016, in នីតិរដ្ឋប្បវេណី, នីតិឯកជន, សំណួរ-ចម្លើយជ្រើសរើស, Civil law. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សំណួរ ចម្លើយជ្រើសរើស.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: